header

Huishoudelijk Reglement

Dit reglement past in de Ministeriële omzendbrief buurtinformatienetwerken 2010.

Algemeen

Een Buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de politie in een bepaald gebied. Een BIN verhoogt het algemene veiligheidsgevoel van de bewoners, bevordert de sociale controle en verspreidt de preventiegedachte. Het BIN realiseert deze doelen door wederzijds informatie uit te wisselen tussen de politie en de BIN-leden. Verder verspreidt de politie via het BIN preventieve tips.

Dit huishoudelijk reglement bevat de afspraken van de leden, aangesloten bij het BIN Elewijt. Deze afspraken beantwoorden aan de verwijzingen in de Ministeriële omzendbrief buurtinformatienetwerken 2010. Zij zijn belangrijk voor een goede samenwerking, engagement en de duurzaamheid van de samenwerking.

Het BIN wordt gecoördineerd door de BIN coördinatoren en een gemandateerd politiebeambte. Zij krijgen hierbij ondersteuning van een stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit de schepen voor veiligheid, de gemandateerde politiebeambten, de wijkinspecteur, het diensthoofd VTW en de coördinatoren. De coördinatoren fungeren als contact- en overlegpersonen tussen de politie, de gemeentelijke overheid en de medewerkers van het BIN.

Benaming en doel

Benaming

• Het buurtinformatienetwerk dat opgestart wordt in de deelgemeente Elewijt wordt genoemd: "BIN Elewijt".

• "BIN Elewijt" wordt georganiseerd voor en door de aangesloten BIN-leden, woonachtig op het grondgebied van Elewijt.

• Het BIN Elewijt treedt in werking op 1 januari 2015 voor onbepaalde tijd.

De doelstellingen van het BIN Elewijt zijn:

• het voorkomen van misdrijven

• het verhogen van de algemene veiligheid

• het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel

• het verspreiden van de preventiegedachte

• het bevorderen van sociale controle

• het verbeteren van de sociale samenhang

Het BIN Elewijt onthoudt zich van enige partijpolitieke doelstelling of activiteit. Zij hanteert de wet op de privacy, mengt zich niet in de persoonlijke levenssfeer van BIN leden en verspreidt geen berichten, opmerkingen of andere informatie in welke vorm dan ook met betrekking tot haar leden.

Leden

• De leden van het BIN Elewijt zijn inwoners van de deelgemeente Elewijt.

• De deelname aan het BIN gebeurt steeds op vrijwillige basis en wordt bevestigd door een actief lidmaatschap.

• Iedere inwoner van Elewijt kan toetreden tot het BIN Elewijt. Toetreding is van onbepaalde duur. Om lid te worden neemt men contact op met één van de BIN coördinatoren of de gemeente.

• Elke BIN medewerker neemt de verantwoordelijkheid om deel te nemen aan informatie-uitwisseling op de afgesproken wijze.

• Elk BIN lid moet een infofiche invullen en kent het huishoudelijk reglement. Deze fiche geldt als officiële toetreding tot het BIN Elewijt. De infofiche is te downloaden op de website van de gemeente Zemst of te verkrijgen via de coördinatoren, de wijkinspecteur of via de dienst vrije tijd en welzijn van de gemeente Zemst. De infofiche dient ondertekend overgemaakt te worden aan de hoofdcoördinator.

• Ieder lid kan zijn/haar lidmaatschap te allen tijden beëindigen. Dit gebeurt schriftelijk of per email, gericht aan de BIN coördinator(en).

• Wijzigingen van adres, telefoonnummer of e-mail adres dienen zo spoedig mogelijk aan de coördinatoren te worden gemeld.

• Het BIN is geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit. De BIN-leden kunnen geen politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politiediensten.

• De leden kunnen hun lidmaatschap duidelijk maken door het gebruik van de BIN-sticker.

• Wanneer een lid dit huishoudelijk reglement of de goede geest ervan schendt en hierdoor de doelstelling van het BIN hindert, kan het lidmaatschap aan het BIN worden opgeheven. Dit gebeurt op oordeel van de plaatselijke coördinator en de gemandateerde politieambtenaar en na goedkeuring door de stuurgroep.

• De persoonlijke gegevens van de leden waarover het BIN beschikt zullen enkel gebruikt worden voor de BIN werking en dit conform de wet op de privacy.

Bijdrage

• De BIN leden betalen geen lidgeld. De communicatiekosten worden door de gemeente Zemst gedragen.

• De deelname aan het BIN wordt beperkt tot 1 GSM-nummer per adres.

• BIN leden, BIN medewerkers, of BIN coördinatoren hebben geen recht op een vergoeding voor hun deelname aan het BIN Elewijt.

Wijze van communicatie

De BIN-leden melden misdrijven, vaststellingen van verdachte feiten of gedragingen aan de politie op het nummer 101. Het betreft een normale communicatie tussen burgers en politie en heeft geen specifieke organisatie nodig. De bron van de informatie blijft anoniem.

Het beoordelen en beheren van de informatie en aangiften of klachten komt enkel de politiediensten toe. De beslissing tot het opstarten van het BIN-netwerk en de te nemen maatregelen ligt alleen bij de politiediensten.

Bij voldoende nuttige informatie en / of preventietips wordt het netwerk op initiatief van de politie opgestart. De berichten worden via BIN-SMS doorgegeven aan al de BIN-leden op hun GSM toestel. Een BIN-Mail wordt verstuurd voor het verspreiden van preventieve tips en bijkomende informatie omtrent een BIN-SMS.

De politiediensten zorgen voor een degelijke feedback naar het BIN toe betreffende de binnen het netwerk verkregen informatie.

De BIN-coördinatoren

Vanuit de BIN leden werden volgende coördinatieleden aangeduid:

• Hoofdcoördinator: Eric Van Cauter, Boudewijnlaan 15 te 1982 Elewijt

• Hoofdcoördinator: René Van Roye, Saliestraat 20 te 1982 Elewijt

De BIN coördinatoren kunnen bereikt worden op hun mailadres of op GSM-nummer 0497 73 75 37 (Eric) of 0475 33 81 76 (René).

De BIN-coördinatoren engageren er zich toe om de BIN leden de werking van het BIN uit te leggen en hen van de nodige documentatie te voorzien. Hun rol bestaat er voornamelijk uit om te zorgen voor de interne communicatie tussen al de leden van het BIN, de politie en de gemeente Zemst. Zij zijn het aanspreekpunt voor de opvolging van het BIN Elewijt. Zij maken deel uit van de stuurgroep, die periodiek zal bijeenkomen en hen zal ondersteunen in hun rol als BIN-coördinatoren.

De stuurgroep bestaat uit de schepen van veiligheid, de gemandateerde politiebeambten en de hoofdcoördinatoren.

Evaluatie

Het BIN-project zal regelmatig geëvalueerd worden in samenspraak met de leden, de coördinatoren, de politiediensten en de lokale overheid.

Minimaal 1 keer per jaar zullen de BIN leden uitgenodigd worden voor een ledenvergadering.


Huishoudelijk reglement BIN Elewijt, opgemaakt te Zemst op 07-12-2014 en laatst bijgewerkt op 30-03-2021.